• فهرست مقالات مهدی کریمی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - هیدروپلیتیک هیرمند و بازتاب های فضایی آن در روابط ایران و افغانستان
    مهدی کریمی هادی  سیفی فرزاد قاسم  اصولی اودلو مجتبی شعیبی
    آب منشا حیات بر روی کره زمین است که امکان یافتن جایگزینی آن وجود ندارد، همینطور انتقال و شیرین کردن آب هزینه¬های زیاد دارد. با افزایش تقاضا برای منابع آب و آلوده شدن آب¬های سطحی و زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان، آب تبدیل به عاملی برجسته در روابط سیاسی بین کشورها شده و چکیده کامل
    آب منشا حیات بر روی کره زمین است که امکان یافتن جایگزینی آن وجود ندارد، همینطور انتقال و شیرین کردن آب هزینه¬های زیاد دارد. با افزایش تقاضا برای منابع آب و آلوده شدن آب¬های سطحی و زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان، آب تبدیل به عاملی برجسته در روابط سیاسی بین کشورها شده و احتمال وقوع منازعه و درگیری بر سر آن تشدید می¬گردد، به گونه¬ای که روابط دو کشور را در زمینه¬های مختلف متاثر می¬کند. عدم تطابق مرزهای سیاسی با مرزهای طبیعی و حوضه¬های آبریز رودخانه ها موجب شده است که امروزه بیش از 40 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی کنند که حوضه¬های آبریز آن¬ها بین دو یا چند کشور مشترک است. با توجه به روند افزایشی مصرف آب در بخش های فرادست رودخانه¬ها و منابع آبی، مشاجرات هیدروپلیتیک میان جوامع و ملت¬های ساکن در فرادست و فرودست نیز در حال افزایش است. رودخانه هیرمند علاوه بر کاهش بارندگی و خشکسالی، بوسیله¬ی سدهای احداث شده، آب ورودی به کشور ایران به شدت کاهش پیدا کرده¬است؛ و اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سیاسی(درسطح داخلی و بین¬المللی) بر جای گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی تبعات مناقشه بر سر آب در منطقه سیستان و بازتاب¬های فضایی این مناقشات می¬باشد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که مهمترین بازتاب¬های هیدروپلیتیک هیرمند، در بحران آب در منطقه سیستان و متاثر ساختن روابط دو کشور ایران و افغانستان انعکاس دارد همینطور در داخل کشور ایران بازتاب¬های فضایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داشته است. پرونده مقاله