ج

 • جویانی آبی بیگلو.مجید تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

خ

 • خلیلی لاریمی.ابراهیم تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

د

 • دربان آستانه.علیرضا تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • دهقانی گیشی. فرزانه تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان) [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ز

 • زیاری.کرامت اله تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

س

 • سجاسی قیداری.حمدالله تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • سوری.حسین تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ع

 • عاشوری گرو. الهام تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ف

 • فخرائی.رمضان تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ق

 • قلی زاده شمس.رضا تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

گ

 • گلزارطاهر. سعید بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

م

 • محمودی.فرزین بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • مرادی چادگانی.داریوش تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان) [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • میثاقی.سیدمحمود بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ن

 • نجفی.اسماعیل تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]