ا

 • اصولی اودلو.قاسم هیدروپلیتیک هیرمند و بازتاب های فضایی آن در روابط ایران و افغانستان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • امان پور.سعید بررسی و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال و سطوح توسعه¬یافتگی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

آ

 • آموزگار. سارا بررسی و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال و سطوح توسعه¬یافتگی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ب

 • بهبودی مقدم.حسین تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری از نگاه پیچیدگی(مطالعه موردی : ناحیه 2 منطقه 13شهرداری تهران) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ت

 • تیموری.محمود نقش ساختار کالبدی مساجد معاصر در ارتقای سرمایه اجتماعی مطالعه موردی : مسجد جامع ولی عصر شهر تهران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ج

 • جعفری.تیمور بررسی ساختار فضایی ماهانه تابش موج بلند خروجی زمین (OLR) در ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • جمشیدی. فاطمه تحلیل الگوی فضایی _ زمانی تولید غلات در ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • جویانی آبی بیگلو.مجید تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ح

 • حاتمی نژاد.حسین تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری از نگاه پیچیدگی(مطالعه موردی : ناحیه 2 منطقه 13شهرداری تهران) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • حسینی صدیق.سید محمود بررسی ساختار فضایی ماهانه تابش موج بلند خروجی زمین (OLR) در ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

خ

 • خلیلی لاریمی.ابراهیم تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

د

 • دربان آستانه.علیرضا تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • دهقانی گیشی. فرزانه تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان) [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ر

 • رضوانی.محمد رضا تحلیل الگوی فضایی _ زمانی تولید غلات در ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ز

 • زیاری.کرامت اله تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • زیاری.کرامت اله تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری از نگاه پیچیدگی(مطالعه موردی : ناحیه 2 منطقه 13شهرداری تهران) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

س

 • سجاسی قیداری.حمدالله تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • سوری.حسین تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • سیفی فرزاد.هادی هیدروپلیتیک هیرمند و بازتاب های فضایی آن در روابط ایران و افغانستان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ش

 • شعیبی.مجتبی هیدروپلیتیک هیرمند و بازتاب های فضایی آن در روابط ایران و افغانستان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ط

 • طهماسی. بهمن تحلیل الگوی فضایی _ زمانی تولید غلات در ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ع

 • عارفی.مسلم بررسی و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال و سطوح توسعه¬یافتگی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • عاشوری گرو. الهام تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ف

 • فخرائی.رمضان تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • فرجی سبکبار.حسنعلی تحلیل الگوی فضایی _ زمانی تولید غلات در ایران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

ق

 • قربانی. احسان نقش ساختار کالبدی مساجد معاصر در ارتقای سرمایه اجتماعی مطالعه موردی : مسجد جامع ولی عصر شهر تهران [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • قلی زاده شمس.رضا تناقض راهبردهای امنیتی ناتو در خاورمیانه بررسی مقایسه‌ای بحران لیبی و سوریه [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ک

 • کریمی.مهدی هیدروپلیتیک هیرمند و بازتاب های فضایی آن در روابط ایران و افغانستان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1400]

گ

 • گلزارطاهر. سعید بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

م

 • محمودی.فرزین بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • مرادی چادگانی.داریوش تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان) [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • میثاقی.سیدمحمود بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ن

 • نجفی.اسماعیل تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1399]