لیست داوران   شماره1 سال2

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سعید سجادی saeedsajadi.geo@gmail.com مدرس مدعو گروه گردشگری دانشگاه کردستان مربی دکترا
2 علیرضا  حسنی al_hasani@ub.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
3 مصطفی  هرائینی viaanbook@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
4 طیبه  قائمی راد t.ghaemi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
5 ابوالفضل کاوندی کاتب akkateb@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
6 سعید صادق لو sadeghlou1370@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا