فهرست داوران   شماره1 سال2

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 سید سعید سجادی مدرس مدعو گروه گردشگری دانشگاه کردستان مربی دکترا
2 علیرضا  حسنی عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
3 مصطفی  هرائینی دانشگاه تهران استاد دکترا
4 طیبه  قائمی راد دانشگاه تهران استاد دکترا
5 ابوالفضل کاوندی کاتب دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
6 سعید صادق لو دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا