سید سعید سجادی مربی
دکترا
مدرس مدعو گروه گردشگری دانشگاه کردستان مدرس مدعو گروه گردشگری دانشگاه کردستان