علیرضا حسنی استادیار
دکترا
عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد