فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مصطفی  هرائینی viaanbook@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
2 سید سعید سجادی saeedsajadi.geo@gmail.com مدرس مدعو گروه گردشگری دانشگاه کردستان مربی دکترا
3 محمد زهدی zohdi1361@gmail.com دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
4 الهام پورمهابادیان elham.pourmahabadian@gmail.com استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
5 طیبه  قائمی راد t.ghaemi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
6 حسین  کماسی komasi1366@gmail.com استاد دکترا
7 مهدی   هریسچیان heris.mahdi798@gmail.com دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد دکترا
8 مريم  قربان پور maryam.ghorbanpour20@gmail.com دانشجوي دكتري شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران-(بنده عضو هيئت علمي نيستم.) استاد کارشناسی ارشد
9 علیرضا  حسنی al_hasani@ub.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
10 ابوالفضل کاوندی کاتب akkateb@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
11 سعید صادق لو sadeghlou1370@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا