فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 مصطفی  هرائینی دانشگاه تهران استاد دکترا
2 سید سعید سجادی مدرس مدعو گروه گردشگری دانشگاه کردستان مربی دکترا
3 محمد زهدی دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
4 الهام پورمهابادیان استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
5 طیبه  قائمی راد دانشگاه تهران استاد دکترا
6 حسین  کماسی استاد دکترا
7 مهدی   هریسچیان دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد دکترا
8 مريم  قربان پور دانشجوي دكتري شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران-(بنده عضو هيئت علمي نيستم.) استاد کارشناسی ارشد
9 علیرضا  حسنی عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
10 ابوالفضل کاوندی کاتب دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
11 سعید صادق لو دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا