• راهنمای نویسندگان

  مقاله­ ها به زبان فارسی با چکیده انگلیسی طبق راهنمای زیر تهیه شوند و برای بررسی به از طریق سامانه نشریه ارسال شوند. چکیده انگلیسی در داخل فایل اصلی ارسال شود.

  1- مقالاتی پذیرفته می­شوند که در هیج نشریه دیگر (یا همایش و یا کنفرانس ارائه یا چاپ) به چاپ نرسیده باشد.

  2- مقالات باید علمی- پژوهشی باشند و مربوط به حوزه های مورد پذیرش مجله باشند، بنابراین از پذیرش مقالات صرفا توصیفی و جمع آوری معذوریم.

  3- مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها، همایش ها  و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

  4- ساختار مقاله باید کامل و در یک فایل به صورت علمی شامل: چکیده(فارسی و لاتین)، مقدمه، روش تحقیق، نتایج، نتیجه گیری و منابع  و ماخذ باشد (در زمان ارسال فایل اصلی، مقاله باید کامل و بدون نام نویسندگان باشد).

  5- عناوین بخش های اصلی مقاله با فونت ۱۲ (بی نازنین) به صورت بولد باشد. نیازی به شماره گذاری بخش های اصلی و زیر بخش های  مقاله نیست. زیر بخش ها با اندازه فونت ۱۰ بصورت بی نازنین بولد باشد.

  6- چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر ۲۵۰ کلمه و دارای کلید واژگان(۵ واژه) باشند. این چکیده در پایان فایل مقاله اصلی(با نام نویسندگان) با ذکر نام  و مشخصات نویسندگان به لاتین درج گردد.

  7- نقشه­ ها و تصاویر باید به اندازه فرمت مجله باشند. عنوان جدول در بالای آن نوشته شود و نمودار، تصاویر و نقشه در پایین آنها نوشته شود و همه به عنوان شکل تعریف شوند (اندازه ۱۰ بولد) اعداد استفاده شده در جداول و نمودارها باید فارسی باشند.  مثال:جدول (۱) .  شکل (۱) نمودار، تصویر یا نقشه ...

  8- عنوان مقاله فارسی(اندازه ۱۶ بولد) و لاتین(اندازه ۱۴بولد)، نام کامل نویسنده یا نویسندگان عنوان شغلی یا علمی نویسنده یا نویسندگان فارسی و لاتین(دانشجو، مربی،استادیار یا ... ) (اندازه ۱۰ بولد)، و پست الکترونیکی نویسندگان و آدرس پستی نویسنده مسئول در یک صفحه جداگانه مطابق دستورسایت ارسال شود.

  طرز نوشتن منابع فارسی باید به شکل ذیل باشد: نام خانوادگی، نام،  (سال)، عنوان مقاله یا کتاب (بولد)، ناشر، جلد (شماره) و شماره صفحات بدین صورت:  ۲۰(۴): ۵۰-۲۰.

  - زیاری، کرامت‌اله، پوراحمد، احمد، قهرائی، حسین. (1398). سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان. پژوهشهای جغرافیای انسانی، 51(1): 211-227.

   

  - مقالات لاتین به شیوه زیر:

  Shanahan et al., (2014), D.F. Shanahan, B.B. Lin, K.J. Gaston, R. Bush, R.A. Fuller, Socio economic inequalities in access to nature on public and private lands: A case study from Brisbane, Australia Landscape and Urban Planning, 130 (2014), pp. 14-23,

      

   

   

  25 صفحه

  حداکثر تعداد صفحات مقاله

  از چپ و راست 3.5 سانتیمتر

  از بالا و پائین 4 سانتیمتر

  حاشیه ها

  B Nazanin 16 (Bold)

  فونت عنوان مقاله

  B Nazanin 10 (Bold)

  فونت نام نویسنده (نویسندگان)

  B Nazanin 11 (Bold)

  فونت چکیده فارسی

  B Nazanin 12

  فونت متن اصلی

  B Nazanin 10 (Bold)

  فونت جداول و اشکال

  Times New Roman 12

  فونت چکیده انگلیسی