• صفحه اصلی
  • تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری از نگاه پیچیدگی(مطالعه موردی : ناحیه 2 منطقه 13شهرداری تهران)
کد مقاله : 2021040615909 بازدید : 23 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی