• صفحه اصلی
  • تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری از نگاه پیچیدگی(مطالعه موردی : ناحیه 2 منطقه 13شهرداری تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021040615909 بازدید : 5876 صفحه: 1 - 15

نوع مقاله: پژوهشی