• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021032415864 بازدید : 5077 صفحه: 55 - 71

10.29252/.1.4.55

نوع مقاله: پژوهشی