• صفحه اصلی
  • تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021020614741 بازدید : 4162 صفحه: 1 - 19

10.29252/.1.4.1

نوع مقاله: پژوهشی