• صفحه اصلی
  • تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021031815854 بازدید : 3472 صفحه: 20 - 38

10.29252/.1.4.20

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط