دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی دانشیار
دکترا
دانشگاه خوارزمی